Saturday, January 19, 2019
Home Tags உணர்ச்சிக் குறிகள் (இமோஜி)

Tag: உணர்ச்சிக் குறிகள் (இமோஜி)

உணர்ச்சிக்குறிகள் இனி தமிழில் – புதிய செல்லினத்தில்!

(செல்பேசிகளில் குறுஞ்செய்திகள் பரிமாற்றத்தில் முக்கிய இடம் வகிப்பவை 'இமோஜி' (Emoji) என்றழைக்கப்படும் உணர்ச்சிக் குறிகள். சொல்ல வருவதை - காட்ட வேண்டிய உணர்ச்சியை - ஒரு குறுஞ் செய்தியினுள் ஒரு முகபாவத்தைப் பொருத்துவதன்...