Home Uncategorized ஜோகூர் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள்

ஜோகூர் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள்

499
0
SHARE
Ad
தொகுதிகள் வேட்பாளர் பெயர் கட்சி வாக்குகள்
1 பூலோ கசாப் பெர்டாவூஸ் பின் மசோட் பாஸ்
நோர்ஷீடா பிந்தி இப்ராகிம் தே.மு
2  ஜெமெந்தா லீ ஹோங் தீ தே.மு
டான் சென் சூன் ஜசெக
3 பெமானிஸ் லாவ் சின் ஹூன் தே.மு
நோர்மாலா பிந்தி சுடிர்மான் பாஸ்
4 கெமெலா நத்ரா பிந்தி இஸ்மாயில் பிகேஆர்
அயூப் பின் ரஹ்மாட் தே.மு
5 தெனாங் முகமட் அசஹார் பின் இப்ராகிம் தே.மு
முகமட் சின் பின் ஜொஹர் பாஸ்
6 பெகோக் டான் சோங் தே.மு
லிம் எங் குவான் ஜசெக
7 புக்கிட் செரம்பாங் இஸ்மாயில் பின் முகமட் தே.மு
சாடோன் பின் அப்துல்லா பிகேஆர்
8 ஜோராக் நோர் ஹயாத்தி பிந்தி பாச்சோக் பாஸ்
சஹாருடின் பின் முகமட் சல்லே தே.மு
9 கம்பீர் அசோகன் தெ/பெ முனியாண்டி தே.மு
மஃபூஸ் பின் முகமட் பாஸ்
10 தங்காக் கோ தீ தீ தே.மு
ஈ சின் லி ஜசெக
11 செரோம் அப்துல் ரசாக் பின் மிஹாட் தே.மு
அஸ்மி பின் அகமட் பாஸ்
12 பெந்தாயன் ஃபொங் சொ லான் தே.மு
சுவா வீ பெங் ஜசெக
13 சுங்கை அபோங் ஷேக் இப்ராகிம் பின் சல்லே பாஸ்
ஹரிஸ் பின் சல்லே தே.மு
14 புக்கிட் நானிங் அப்துல் அஸிஸ் பின் முகமட் பிகேஆர்
சைபுல் பஹரி பின் சூயிப் தே.மு
15 மஹாராணி முகமட் பின் தஸ்லிம் பாஸ்
சுல்கைரி பின் அகமட் தே.மு
16 சுங்கை பாலாங் மாலிக் பின் முகமட் டியா பாஸ்
சைத்துன் பிந்தி இஸ்மாயில் தே.மு
17 செமேரா முகமட் ஷஹாருடின் பின் குஸ்னி பிகேஆர்
முகமட் இஸ்மாயில் பின் ரோஸ்லான் தே.மு
18 ஸ்ரீ மேடான் சுல்கார்னாயின்  பின் கமிசான் தே.மு
அகமட் ரோஸ்டி பின் பஹாரி பாஸ்
19 யொங் பெங் செவ் பெக் சூ ஜசெக  10,825
லிம் கீ மோய் தே.மு  8,350
20 செமாராங் சம்சுல்பாரி பின் ஜமாலி தே.மு  12,981
அல்லியார் அல்லது இல்யாஸ் பின் அ.பாகார் பாஸ்  4,906
21 பாரிட் யானி அமினொல்ஹுடா பின் ஹசான் பாஸ்
தியோவ் யெவ் சுவான் தே.மு
22 பாரிட் ராஜா அஸீஸா பிந்தி சகாரியா தே.மு
நோர் காலிம் பின் சகிப் பாஸ்
23 பெங்கராம் கிங் பன் சியாங் தே.மு
கன் பெக் செங் ஜசெக
24 செங்காராங் அ.அஸிஸ் பின் இஸ்மாயில் தே.மு
முகமட் ரம்லி இன் முகமட் கரி பாஸ்
25 ரெங்கிட் அகமட் கைலானி பின் கொஸ்னின் பாஸ்
அயூப் பின் ஜமில் தே.மு
26 மாசாப் அப்துல் தாயிப் பின் அபு பாகார் தே.மு
முகமட் காலிட் பின் சலேக்கான் பாஸ்
27 லயாங்- லயாங் முகமட் இஷாக் பின் ஷேர்  முகமட் பிகேஆர்
அப்துல் முட்டாலிப் பின் அப்துல் ரகிம் தே.மு
28 மெங்கிபோல் சியி கெவீ யெவ் தே.மு
டான் ஹொங் பின் ஜசெக
29 மஹோத்தா முகமட் ஜாயிஸ் பின் சார்டேய் தே.மு
கைருல் ஃபைசி பின் அகமட் கமில் பாஸ்
30 பலோ சங்கர் த/பெ ரெங்கநாதன் ஜசெக
தியோ யாப் குன் தே.மு
31 கஹாங் ஹம்டான்  பின் பாசிரான் பிகேஆர்
வித்யாநாதன் த/பெ ராமநாதன் தே.மு
32 எண்டாவ் அப்துல் லத்திஃப் பின் பண்டி அல்லது நோர் செபண்டி தே.மு
முகம்ட் அசாம் பின் அப்துல் ரசாக் பாஸ்
33 தெங்கரோ ராவேன் குமார் த/பெ கிருஷ்ணசாமி தே.மு
முருகன் த/பெ முத்துசாமி பிகேஆர்
34 பந்தி அஸ்லி ஷாம் பின் அசஹார் பாஸ்
முகமட் அன்னுவார் பின் முகமட் சல்லே பிகேஆர்
படெரி பின் டசுகி தே.மு
35 பாசீர் ராஜா முகமட் நசாரி பின் மொக்தார் பாஸ்
அடாம் பின் பாபா தே.மு
36 செட்லி ரஸ்மான் பின் இத்நாயின் தே.மு  19,907
அப்துல் காதர் பின் சைனுடின் பிகேஆர்   1,780
37 ஜோகூர் லாமா அஷியா பிந்தி முகமட் அரிவ் தே.மு  10,769
கமால்டின் பின் தாஹிர் பாஸ்  3,747
38 பெனாவார் அமிமா பிந்தி மன்சோர் தே.மு
அனிஸ் அஃபிடா பிந்தி முகமட் அஸ்லி பாஸ்
39 தஞ்சோங் சூராட் ஷேட் சிஸ் பின் அ.ரஹ்மான் தே.மு
ஹஸ்னுல் பின் அகமட் பிகேஆர்
40 திராம் மௌலிசான் பின் பூஜாங் தே.மு
குமுதா த/பெ ரஹ்மான் பாஸ்
41 புத்ரி வங்சா அப்துலா பின் உசேன் பாஸ்
சூரிய நாராயணன் த/பெ முனியாண்டி தே.மு
42 ஜொகூர் ஜெயா டான் சேர் புக் தே.மு
லியோவ் சாய் துங் ஜசெக
43 பெர்மாஸ் முகாட் காலிட் பின் நோர்டின் தே.மு
ஷேட் ஓத்மான் பின் அப்துல்லா பாஸ்
44 தஞ்சோங் புத்ரி முகமட் சல்லே பின் அகமட் பிகேஆர்
அடாம் பின் சுமிரு தே.மு
45 ஸ்துலாங் சென் கஹ் எங் ஜசெக
சொங் சீ சியோங் தே.மு
46 பங்கலான் ரிந்திங் சியோவ் யீ அவ் ஜசெக
சங் மெய் கீ தே.மு
47 கெம்பாஸ் சுஹைசான் பின் கைஆத் பாஸ்
தெங்கு புத்ரா ஹரூன் அமினூரஷிட் பின் டான்ஸ்ரீ தெங்கு அமிட் ஜுமாட் தே.மு
48 ஸ்கூடாய் லியாங் அஹ் சி தே.மு
பூ ஷெங் ஹௌ ஜசெக
49 நூசா ஜெயா சலாவுடின் பின் அயுப் பாஸ்
சைனி பின் அபு பகார் தே.மு
50 புக்கிட் பெர்மாய் அலி மசாட் பின் சல்லே தே.மு
மஸ்லான் பின் அலிமான் பாஸ்
51 புக்கிட் பத்து சியோங் சின்  லியாங் லியாங் தே.மு
ஜிம்மி புவா வீ திசெ பிகேஆர்
52 செனாய் தங் நய்  சூன் தே.மு
வொங் சூ கி ஜசெக
53 பெனுட் சரொபொ பின் பொனோ பாஸ்
ஹஸ்னி பின் முகமட் தே.மு
54 புலாய் செபாத்தாங் தீ சியூவ் கியோங் தே.மு
உங்கு முகமட் நோர் பின் உங்கு மஹ்மூட் பாஸ்
55 பெக்கான்நேந்நாஸ் வொங் யு ஃபொங் தே.மு
யெவ் துங் சியோங் ஜசெக
56 குகுப் கசாலி பின் அயுப் பாஸ்
சுஹைமி பின் சல்லே தே.மு